Nieuws

Zorgen uitrol 5G

De voorbereidingen voor de uitrol van 5G leiden ook in Brummen tot zorgen.
Er zijn inmiddels door meerdere inwoners brieven gestuurd naar de gemeente en ook zijn er inmiddels meerdere vragen gesteld aan onze fractie ‘welk standpunt wij innemen over de uitrol van 5G
Landelijk GroenLinks vroeg voorjaar 2019 in de Tweede Kamer om een onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G, uit te voeren door de Gezondheidsraad. Helaas ontraadde het kabinet dit onderzoek.

Overigens vinden er wel diverse onderzoeken plaats. Zo wordt er al twintig jaar onderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op de mens.
Wereldwijd zijn er dus zorgen over de invoering van 5G en de daarmee gepaarde verandering in het elektromagnetische stralingsveld. Het gaat hierbij met name om de vraag of 5G veilig is of veilig genoeg is om in te voeren. Of 5G veilig is, staat niet vast. Er zijn vele onderzoeken geweest die het stralingsdomein onder de loep nemen en proberen een relatie te leggen tussen (toenemende) straling en gezondheidsklachten.

Het RIVM verzamelt het onderzoek dat op dit terrein wordt gedaan. Het concludeerde dat de straling van 5G, met de kennis van nu, redelijk veilig kan worden geacht. Stralingsdeskundigen zeggen zelfs dat de straling minder is geworden, sinds de eerste GSM. Dat zou ook voor 5G gelden.

Toonaangevende onderzoekers geven wel aan dat de onzekerheid zit in de effecten op de heel lange termijn. Daarnaast benadrukt een aantal deskundigen dat de stralingseffecten kort na de invoering van 5G, als alle antennes zijn opgesteld, goed gemeten moeten worden. Onderzoekers moeten de stralingseffecten dus intensief en aanhoudend blijven onderzoeken. En Nederlandse en Europese bestuurders moeten de uitkomsten van het stralingsonderzoek serieus nemen.

Misschien is deze weergave niet helemaal geruststellend. Dat zal zeker gelden voor de mensen die klachten hebben die moeilijk te verklaren zijn en die een verband vermoeden met elektromagnetische straling.
Wij vertrouwen op instituten als het RIVM, de GGD en toonaangevende wetenschappers. Het is waar dat in Nederland het economisch belang vaak vooropstaat. Maar onze instituten en universiteiten zijn daarentegen van hoog niveau. In elk geval zullen we het onderzoek en het beleid over 5G nauwlettend blijven volgen

De fractie GroenLinks EerbeekBrummen is overigens wel van mening dat het voorzorgsprincipe onvoldoende gehanteerd wordt en is voorstander dit principe wel te hanteren. ‘Bij twijfel niet inhalen’ .

Plaatselijk is onze invloed helaas zeer gering, het beperkt zich in feite tot de plaatsing van masten. Binnenkort zullen we een oproep doen om het bestaande mastenbeleid hiervoor te actualiseren.

De wereld staat op z’n kop

Beste GroenLinksers (en geïnteresseerden), 

De wereld staat op z’n kop; ook in onze Brummense samenleving. Het Corona-virus is veel meer dan een medisch probleem. Onze gedachten zijn bij hen die besmet zijn, bij die families die getroffen zijn door de dood van een geliefde, bij hen die hun werk kwijt zijn of raken, bij hen die zich eenzaam voelen (en zijn). 

Kortom er heerst grote onzekerheid en angst. Gelukkig zijn er ook mooie ontwikkelingen daar waar solidariteit en meeleven zichtbaar is geworden, daar waar steunacties zijn en worden ondernomen. Laten we hopen dat deze trend zich ook na de crisis door zal blijven zetten en dat we als GroenLinksers onze bijdrage daarin blijven leveren. 

Dat geldt ook voor het bestuur van onze gemeente. Dat wordt geconfronteerd met gigantische financiële consequenties. Aan de inkomstenkant valt vrijwel de gehele toeristenbelasting weg en aan de uitgavenkant wordt door velen een beroep op de gemeente gedaan als gevolg van werkloosheid. 

Kortom de eerder vastgestelde begroting kan simpelweg ‘de prullenmand’ in en er zal een nieuwe begroting gemaakt dienen te worden: een ‘heidense klus’. Onze fractie zal uiteraard daarin de uitgangspunten van GroenLinks in acht nemen en naar voren brengen: GROEN en LINKS (= Sociaal) 

Bij dezen roepen wij als bestuur van GroenLinks EerbeekBrummen jullie op om, als je ruimte in je hoofd hebt en ideeën die kunnen bijdragen in het realiseren van een nieuwe begroting, laat die dan weten aan ondergetekende. Ik zal er dan voor zorgen dat ze bij onze fractie in de Gemeenteraad terecht komen. Hoe dichter de besluitvorming straks in de Raad staat bij de ideeën van en uit de bevolking, hoe groter het draagvlak in moeilijke tijden. 

Met een opwekkende groet met een variant op een andere titel ‘Liefde in tijden van Corona’ 

Namens het bestuur van GroenLinks EerbeekBrummen  

Bert Garssen (voorzitter)

Pouwel Inberg: Blijven besturen in ongewone tijden

Donderdag 26 maart 2020

Eerst lijkt het nog ver weg als medio december de berichten over het coronavirus in China doorkomen. Daarna komt het dichterbij en krijgen we ook hier bijvoorbeeld de oproep om nog beter dan normaal je handen te wassen. En dan ineens gaat het de afgelopen 2 weken snel. Veel bestaande structuren zijn ingrijpend veranderd.

Om maar een paar zaken te noemen: Alle horeca dicht, Pinksterfestival afgelast, scholen gesloten en kom alleen bij elkaar als het echt nodig is. Dat betekent ook wat voor onze gemeentelijke organisatie. Alle bijeenkomsten met bewoners en de gemeenteraad zijn afgezegd, vergaderingen met ondernemers en inwoners zijn uit de agenda gehaald en ambtenaren en bestuurders werken zoveel mogelijk vanuit huis. Verre van ideaal in een democratie. Dan wil je elkaar het liefste ontmoeten en samen gedachten uitwisselen.

De gevolgen zijn heftig voor iedereen. In mijn portefeuille Ruimtelijke Ordening gaat het bijvoorbeeld over aanvragen van bewoners en ondernemers om bestemmingsplannen te wijzigen. Met die veranderingen kunnen we (bouw-) projecten mogelijk maken. Het is handig om voor dit soort aanvragen ‘even bij elkaar te zitten’ en zaken door te spreken. Dat kan nu niet.

De vraag is of die aanvragen kunnen wachten totdat de coronacrisis voorbij is, of komt de economie dan nog meer tot stilstand? En wat voor schade levert dat dan op? Persoonlijk vind ik dat we er alles aan moeten doen om zaken door te laten lopen. En dat doen we ook.

We videovergaderen bijvoorbeeld en werken op die manier vanuit huis. De ambtenaren bereiden thuis stukken voor, die stemmen we telefonisch en per mail af. Op basis daarvan kunnen we als college besluiten nemen. We hebben in het college daarom besloten onze wekelijkse vergaderingen door te laten gaan. Zo kunnen we door blijven besturen in deze ongewone tijd.

Makkelijk is het niet. Het persoonlijke contact wat we zo gewend zijn ontbreekt. Van simpel handen schudden in het zakelijke contact tot een groepsknuffel na een mooie goal op het sportveld... het kan nu even niet.

Het is bewonderenswaardig hoe iedereen ook in deze tijd de maatschappij draaiende houdt. Er ontstaan nieuwe dingen, we worden inventief. Hoopgevend is bijvoorbeeld de benoeming van Martin van Rijn als minister voor medische zorg. Gewoon de meest geschikte kandidaat aanstellen, in plaats van te kijken naar partijkleur.

Het komt erop aan dat we als samenleving elkaar steunen. Op de buren letten, even boodschappen doen voor iemand die dat nu niet kan....zorgen dat we er samen doorheen komen. Veel is anders dan we gewend zijn, en verre van ideaal, maar we maken er wat van!

 

Met vriendelijke groet,

Pouwel Ingberg

Ledenbrief GROENLINKS Eerbeek Brummen dd. februari 2020

 

Ledenbrief GROENLINKS Eerbeek Brummen dd. februari 2020

Beste leden,

Tijd om jullie weer bij te praten over de laatste maanden. Achtereenvolgens is Pouwel Inberg aan het woord over zijn eerste indrukken van zijn wethouderschap.

Vervolgens enkele berichten uit onze fractie.

Daarna informatie vanuit het bestuur, terwijl we afsluiten met enkele oproepen en mededelingen.

Ik wens u veel leesplezier.

Bert Garssen (voorzitter)

Lees verder

Brummen zet in op preventieve bestrijding eikenprocessierups

Natuurlijk evenwicht op termijn de oplossing

Brummen zet in op preventieve bestrijding eikenprocessierups

 

Brummen/Eerbeek – De gemeente gaat dit jaar tijdig de strijd aan met de eikenprocessierups. Komend voorjaar zetten we natuurlijke vijanden (aaltjes) van de rupsen uit op eikenbomen . Door de aaltjes komen er minder eikenprocessierupsen en daardoor ook minder brandharen die overlast veroorzaken. We zetten ook acties in gang om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren. We gaan sommige groenstroken inzaaien met bloemenmengsels en willen bermen anders gaan maaien. Zo kunnen we samen met de inzet van inwoners in eigen tuin zo veel mogelijk eikenbomen vrij houden van de eikenprocessierups.

De eerste actie die we uitvoeren is om in geselecteerde eikenbomen aaltjes, zogenaamde ‘nematoden’, uit te zetten. De nematoden zijn van alle preventieve bestrijdingsmethodes het minst schadelijk. Ze hebben namelijk geen negatieve gevolgen voor dieren die hoger in de voedselketen staan en ze zijn niet giftig. We zetten geen aaltjes uit op plaatsen waar beschermde vlindersoorten worden waargenomen. Om de vlinders te behouden laten we op deze plaatsen medio mei/juni de eikenprocessierupsen, net als afgelopen jaar, wegzuigen.

Bevorderen natuurlijke vijanden

Het uitzetten van aaltjes en het wegzuigen van rupsen is iets wat we eigenlijk liever niet doen. Het is beter de natuur zelf de overlast te laten oplossen. Er zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups die voor een afname van de plaag kunnen zorgen. Meestal is het een kwestie van tijd totdat er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig zijn om de overlast weg te nemen. Diverse vogelsoorten, vleermuizen maar ook insectensoorten als sluipwespen en gaasvliegen doen zich tegoed aan de rups of de eikenprocessievlinder.

Inzaai bloemenmengsels

Op een aantal plekken binnen de bebouwde kom gaan we stukken gazon omvormen tot bloemenstroken. In deze stroken wordt een bloemenmengsel ingezaaid waar de natuurlijke vijanden van de rups op af komen. Door het aanbrengen van de bloemen wordt niet alleen de biodiversiteit verbeterd maar ook het aanzien van de straat. Door het maaibeheer van de bermen in het buitengebied te wijzigen van klepelbeheer naar maaien en afvoeren worden ook daar de bermen soortenrijker. De bermen worden door het afvoeren van het maaisel namelijk schraler en daardoor rijker aan bloemsoorten.

Samen in actie

Inwoners kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat kan door de tuin geschikt te maken voor natuurlijke vijanden van de rups. Het ophangen van nestkastjes, het zaaien van bloemen en natuurvriendelijk onderhoud van de tuin dragen daar aan bij. Wij roepen daarom iedereen op om nu in alvast actie te komen en zo het natuurlijk evenwicht te herstellen. Zo kunnen we straks de overlast zo veel mogelijk te beperken. Op www.brummen.nl komt binnenkort meer informatie te staan over wat inwoners kunnen doen.

Vuurwerkmotie aangenomen!

Een breedgedragen motie van Groen Links, D66, CDA en PvdA is 23 januari jl. aangenomen.

Hieronder de complete motie.

 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 23 januari 2020

Onderwerp: Consumentenvuurwerk

Overwegende dat:

 Het vieren van een jaarwisseling feestelijk zou moeten zijn;

 De huidige wijze van omgaan met vuurwerk tot onacceptabele overlast en gevaarlijke situaties leidt, zoals:

- letselschade, vernielingen, geluids- en stankoverlast voor mens en dier - ernstige luchtverontreiniging - milieuschade - randschade - politie, brandweer en hulpverleners belaagd worden;

 De Onderzoeksraad voor de Veiligheid aanbeveelt om ‘vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op veiligheid te verbieden’ en vanuit de nationale politie en verschillende burgemeesters een oproep gedaan is tot een landelijk verbod op gevaarlijk vuurwerk.

 Uit een enquête van 3 januari 2020 blijkt dat 61% van de Nederlanders voorstander is van een vuurwerkverbod voor particulieren en 81% begrip heeft voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk;

 De burgemeester van Brummen een oproep heeft gedaan aan met name jongeren om mee te denken aan een goed gezamenlijk oudejaars/nieuwjaarsfeest met als uitgangspunt dat het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn.

Constaterende dat:

 Op landelijk niveau de discussie gaande is over een (verdergaand) verbod op consumentenvuurwerk;

 De uitkomst/uitwerking daarvan op dit moment nog niet bekend is en ook nog even op zich kan laten wachten.

Spreekt uit dat:

Een totaal verbod op consumentenvuurwerk de beste optie is

 In Brummen een start gemaakt moet worden met een verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen;

 Er alternatieven moeten komen voor het afsteken van consumentenvuurwerk om het oude jaar uit en het nieuwe jaar in te leiden.

Roept het college op om:

Om uiterlijk in september 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarbij de punten onder het kopje ‘spreekt uit dat’ leidend zijn. En voor het zomerreces de raad te informeren over de voortgang van het proces. Bij de ontwikkeling van dit plan diverse doelgroepen te betrekken zoals: Jongeren,