Na een gespreksronde met de zes politieke partijen in de nieuwe Brummense gemeenteraad adviseert verkenner Hans Gerritsen een coalitie met vier partijen te vormen. Mede gelet op de verkiezingsuitslag stelt hij een samenwerking voor tussen Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66. In een vier pagina's tellende notitie legt Gerritsen uit hoe hij tot dit advies is gekomen. Met de presentatie van het advies, vanmiddag tijdens een korte openbare bijeenkomst, is zijn werk als verkenner afgerond. Het is nu aan de zes fracties in de Brummense gemeenteraad om zich te beraden over de te nemen vervolgstappen in het formatieproces. 

Op maandag 21 maart is Gerritsen van start gegaan als verkenner en heeft hij de mogelijkheden voor coalitievorming in de gemeente Brummen onderzocht. "Ik heb een gesprek gehad met alle politieke partijen afzonderlijk. Zonder uitzondering waren dit voor mij prettige en inspirerende gesprekken. Ik ben onder de indruk van het commitment van al mijn gesprekspartners om zich  met overgave in te zetten voor de belangen van de gemeente Brummen," stelt Gerritsen vast. In zijn advies schetst hij stapsgewijs hoe zijn advies voor een coalitie van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 tot stand is gekomen. "De verkiezingsuitslag speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol, maar ook wel de prioriteiten die partijen hebben voor het toekomstig gemeentelijk beleid. En wat zij zien als gevoelige politieke punten en wat de inhoudelijke opvattingen zijn over de hoofdlijnen van het beleid. Maar ook heb ik het onderlinge vertrouwen en de persoonlijke verhoudingen aan de orde gesteld. En aan alle partijen gevraagd wat zij de meest wenselijke samenstelling vinden van een coalitie."

Als verkenner constateert Hans Gerritsen dat met name de ruimtelijke opgave in Eerbeek en het versterken van de bestuurskracht van de gemeente belangrijke thema's zijn waar politiek overeenstemming moet zijn om toekomstgerichte stappen te zetten. Maar ook constateert hij dat er in de afgelopen periode met name tussen Lokaal Belang en de VVD oud zeer zit vanwege de gang van zaken rondom het dossier Sportkompas. "Als verkenner zoek je naar stabiliteit van een nieuwe college, en dan is de verhouding tussen Lokaal Belang en VVD een risicofactor," aldus Gerritsen. Hij benadrukt dat een brede coalitie van minstens 12 van de 19 zetels wenselijk is. Reden om een samenwerking voor te stellen van drie winnaars van de verkiezingen (Lokaal Belang, GroenLinks en D66) en een partij die gelijk is gebleven (PvdA). 

De zes politieke partijen in de Brummense gemeenteraad beraden zich nu over het advies en de vervolgstap in het formatieproces