Hoe is het bos ontstaan?

Spontane bossen ontstaan op plaatsen waar de mens niet meer ingrijpt in het landschap. De natuur gaat dan zijn gang en de vegetatie groeit dicht tot een bos. Tussen 1850 en 1900 is er een bos ontstaan op voormalige heidevelden die dankzij kunstmest overbodig waren geworden.

De naam komt waarschijnlijk van de marke grens tussen Brummen en Eerbeek die soms door een voor (greppel) werd aangegeven.
Op oude kaarten staat rond 1890 een bos met nog een heideveld op de kaart. Waarschijnlijk een stukje vochtige heide. Uit oude overleveringen groeide daar dopheide. Een heidesoort die een beetje nattere ondergrond nodig heeft.

Oude bosbodems

Van de 48.000 soorten planten en dieren die nu in Nederland bekend zijn, behoren er 20.000 tot de insecten, 10.000 tot de schimmels en zijn er 3000 wormachtigen. In oude bosbodemsleeft een enorm deel van alle insecten. Een oude, strooiselrijke bosbodem telt duizenden soorten springstaarten, kevers, mijten, beentasters, nematoden en nog veel meer. Juist voor soorten die zich niet of moeilijk verspreiden, zijn oude bossen belangrijk.

De boomstronken en afgevallen takken in het onberoerde bosgedeelte zijn dicht begroeid met mossen in alle denkbare vormen en ook het aantal zwammen en paddenstoelen is indrukwekkend.

Het aandeel insecten is reusachtig in de Markvoortbossen met als hoogtepunt de Spaanse vlag. Een zeldzame vlinder, die op Europese schaal beschermd is volgens de Habitatrichtlijn.

De natuurlijke rijkdom blijkt ook uit vogels te bestaan wantnaast raaf, havik, sperwer, rans- en bosuil komen er appelvinken, kruisbekken, mezen en minimaal 3 soorten spechten voor.

Om maar te zwijgen van de aanwezige dassen, vossen, reeën, marterachtigen en af en toe een wild zwijn. In Nederland is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook is de burcht beschermd en mag deze niet vernield of betreden worden.

Het gebied is geen Natura 2000 terrein maar functioneren wel als belangrijke ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de landgoederenzone rond Brummen.

Kortom een gebied waarvan het oudste bosgedeelte al ruim honderdtwintig jaar bestaat. Wat een grootte biodiversiteit herbergt, een belangrijk leefgebied is voor allerlei levensvormen en functioneert als een ecologische verbindingszone tussen twee verschillende gebieden.  

Kappen en herplanten

Zou er grootschalig gekapt worden, dan is de provincie verplicht om te herplanten. Er bestaat op dit moment al binnen de provincie een probleem met de herplantplicht van andere projecten.

Als je op dezelfde locatie binnen 3 jaar geen bomen of struiken kunt herplanten moet je een ontheffing van de herplantplicht aanvragen. Vaak betekent dit dat je de gekapte bomen moet compenseren door op een andere locatie te herplanten.

Een bosbouwkundig verantwoorde herbeplanting zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming moet aan de volgende eisen voldoen:

• De oppervlakte van de herbeplanting is ten minste gelijk aan de gevelde of tenietgegane oppervlakte.

• De boomsoorten van de herbeplanting zijn geschikt om, gelet op de bodemkwaliteit en waterhuishouding ter plaatse, uit te groeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand.

• Door de te hanteren plantafstand van de herbeplanting ontstaat binnen een periode van tien jaar een gesloten kronendak.

• De herbeplanting bestaat niet uit soorten die een gevaar vormen voor de natuurlijke biodiversiteit ter plaatse.

• De herbeplanting bestaat niet uit tuinsoorten en sierheesters.

• Met de herbeplanting wordt binnen tien jaar een uitgangssituatie gerealiseerd die op termijn tenminste leidt tot vergelijkbare ecologische en landschappelijke waarden in verhouding tot de gevelde of tenietgegane houtopstand.

Oppervlakte Markvoortbossen is ca. 220.000 meter² is 2200 are is 22 hectare bos.

Stikstof opname 

Er wordt gerekend met 24 kg stikstof per boom en gemiddeld 500 bomen per hectare.                                 Dat betekent dat 1 hectare bos 500 x 24 kg stikstof per boom 12.000 kg stikstof compenseert oftewel 12 ton stikstof per hectare.

Voor de Markvoortbossen betekent dat 22 hectare x 12ton stikstof = 264 ton stikstof (opnamevermogen) compensatie per jaar.

Het zal meer dan tientallen jaren duren voordat een herplantbos ook maar in de buurt komt van de bovenstaande stikstof opname.