De visie op zonnevelden van GroenLinks is dat het noodzakelijk is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de biodiversiteit en de natuur en dat omwonenden een belangrijke stem en de mogelijkheid tot deelname krijgen. Met andere woorden: niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

Natuurlijk willen wij ook dat zoveel mogelijk zonne-energie op daken en aan hoge gebouwen wordt opgewekt. Hiervoor is echter ook de inzet van particulieren en bedrijven nodig. Momenteel hebben wij als overheid niet de mogelijkheid om dit af te dwingen.

Een mogelijk die overigens per wel tot de mogelijkheden gaat behoren door de invoering van de Omgevingswet. Helaas wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet landelijk steeds uitgesteld.

Daarnaast zijn veel bedrijven nog huiverig vanwege de verzekeringen, wat overigens niet langer terecht is.

Het proces

De afgelopen jaren is er in het land hard gewerkt aan de uitwerking van de klimaattafels, ook in onze CleanTech regio. 
Het proces totstandkoming van de regionale energie strategie (RES) is een volledig transparant proces geweest, waarbij iedere inwoner nadrukkelijk is uitgenodigd om mee te denken. Een en ander is terug te vinden op https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/duurzaamheid/de-regionale-energie-strategie.html.

Hier vindt u alle documentatie over de tot standkoming van de RES. De RES is de uitwerking van landelijk opgave om daadwerkelijk tot energietransitie te komen. Had de regio in dit proces geen bod gedaan, dan zou landelijk bepaald worden welke zoekgebieden er zijn en had u niet kunnen participeren. 

Uit de RES volgt een opgave voor alle iedereen in Nederland. De gemeente Brummen heeft daarop het uitnodigingskader Zon en Wind vastgesteld. Ook hierin heeft de gemeente inwoners nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over oplossingen. De uitkomsten hiervan leest u op https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/duurzaamheid/zonne-en-windenergie.html.

Alle inspraakreacties en de antwoorden zijn hier ook terug te vinden.Zonne- en windenergie - Gemeente Brummen

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. De ambitie van de gemeente Brummen is om op ons eigen grondgebied evenveel energie op te wekken als we zelf gebruiken.

Inwonersbijeenkomsten

Momenteel (februari 2022) kunnen geïnteresseerden voor het ontwikkelen van opwekking van zonne-energie op land voor een duur van maximaal 30 jaar, zich melden en inschrijven bij de gemeente. 

Een van de vereisten in het proces is dat de initiatiefnemers een inwonersbijeenkomst voor omwonenden goed moeten organiseren.
Dit betekent echter niet dat de procedure (het beoordelen van de inschrijving en de gunning vindt plaats in maart 2022) al afgerond is. Partijen moeten namelijk wel aan alle randvoorwaarden voor zonnevelden voldoen, waarbij participatie van omwonenden en landschappelijke inpassing en inpassing in de omgeving belangrijke voorwaarden zijn.  
 

Belangrijk

Alle inschrijvingen worden beoordeeld door een omgevingsadviesraad, waar naast onder andere de gemeente en het Gelders Genootschap ook inwoners voor worden uitgenodigd. 

Mocht u hiervoor geen uitnodiging voor inspraak of voor de omgevingsadviesraad, hebben ontvangen, dan adviseren wij u om u hiervoor aan te melden bij de gemeente.
Inspraak bij dit soort grote landschappelijke ontwikkelingen is echt heel belangrijk. Het standpunt van GroenLinks is dat we bijzonder zuinig moeten zijn op onze groen omgeving en waar mogelijk deze te versterken. 

Een andere grote zorg die GroenLinks heeft is de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, zeker aangezien de capaciteit van de netbeheerders beperkt is en grotere spelers in bijvoorbeeld de randstad vooraan staan bij de uitbreiding. Hierin werkt de gemeente samen met de provincie.

Standpunt GroenLinks

opwekking van zonne-energie is volgens GroenLinks nodig vanwege: 

-Onze eigen grote energiebehoefte moet groen worden

- we moeten nu actie ondernemen voor de toekomst van onze (klein)kinderen

- Het ontbreken van direct toepasbare alternatieven 
 

Onze  voorwaarden voor zonne-energie op land: 

- Mogelijkheid tot deelname voor omwonenden (niet alleen de lasten, ook de lusten) 

- Goede landschappelijke inpassing en inpassing in de omgeving 

- Versterking van de biodiversiteit

- Tijdelijk van 30 jaar, waarna andere technieken beschikbaar zijn.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op.