1. Woonruimte voor iedereen:

Veel inwoners zijn op zoek naar passende woonruimte. Of het nu ouderen zijn in te grote gezinswoningen, jongeren die nog bij hun ouders wonen of startende gezinnen zonder babykamer: er is dringend behoefte aan ruimte om door te schuiven. Een samenleving is gebaat bij elke leeftijdsgroep, dat houdt leven in de brouwerij. In Eerbeek (Lombok), Hall (inwonersinitiatief) en Brummen (Elzenbos) zijn flinke ontwikkelingen gaande. De komende jaren is een grote bouwproductie in alle kernen nodig.
● Tot 2030 moeten er 900 woningen bij, daar maken we ons sterk voor.
● Het Burgersterrein is geschikt voor woningen in combinatie met groen.
● Diversiteit van bouwen is belangrijk: alternatieve woonvormen zoals tiny houses of
knarrenhofjes maken we mogelijk.
● Het splitsen van woningen en percelen moet makkelijker worden.
● Een verhuiscoach helpt bij passender wonen. Ook willen we de bureaucratie hierbij
verminderen.
● Innovatieve woningbouwprojecten zijn mogelijk als ze ons prachtige landschap
versterken.
● Kleinschalig en/of coöperatief bouwen heeft voorrang op massale
projectontwikkeling.
● We willen een leegstandsverordening om onnodige leegstand van woningen,
bedrijfspanden en winkels te voorkomen en verloedering tegen te gaan.

2. Groene voorwaarden voor nieuwbouw:

Nieuwe wijken zijn er voor de toekomst. Waar volop aandacht is voor klimaat, natuur en gezondheid van de nieuwe bewoners.
● De openbare ruimte en de woningen worden natuurinclusief en duurzaam. Houtbouw is de nieuwe norm.
● Regenwater gaat de grond in of wordt slim gebruikt.
● Huizen genieten optimaal van de zon door slimme positionering en eigen energie
opwekking.
● Toekomstige bewoners zijn vanaf het begin betrokken of hebben zelfs de regie bij de
planontwikkeling en bepalen de indeling van hun huis, appartement en
(gezamenlijke) tuin.
● Brummen wil voorloper zijn in duurzaam bouwen: als het gemeentehuis 8 jaar
geleden al kosteneffectief duurzaam gebouwd kon worden, waarom een huis dan nu niet?!

3. Duurzame ondernemers en werkgelegenheid:

We ondersteunen initiatieven en plannen voor duurzame werkgelegenheid in Brummen. Ondernemers en boeren zijn de lokale economie. De gemeente ondersteunt hen bij de overgang naar een duurzame economie. De overstap naar schone energie, vergroening en verduurzaming gaat veel werk opleveren. Voor nieuwe duurzame ondernemers is er een fijn vestigingsklimaat.
● Op bedrijventerreinen geven we de ruimte aan bedrijven die milieuvriendelijk, circulair en maatschappelijk verantwoord werken.

 ● Door duidelijke en eenvoudige regels, in klare taal, weten ondernemers snel waar zij aan toe zijn. Wij zorgen dat de regeldruk wordt verlaagd en dat ondernemers terecht kunnen bij één loket dat hen echt verder helpt.
● We keren de landelijke trend van industriële ‘blokkendozen’ in het landschap door te kiezen voor hogere beeldkwaliteit bij nieuwbouw van bedrijfsgebouwen en passend groen rondom bestaande bedrijfsgebouwen.
● Onze prachtige gemeente biedt veel kansen voor groei van toerisme en recreatie. We verwelkomen initiatieven van ondernemers of burgers.
4. Minder afval, meer hergebruik: De hoeveelheid restafval moet omlaag. Inzamelen wat bruikbaar is, wordt nog meer de norm. Dat is goed voor de portemonnee én het milieu. Scholen en instellingen gaan hun afval nog beter scheiden.
● Voorkomen is beter dan genezen: we stimuleren biobased en/of biologisch afbreekbare verpakkingen en producten.
● Afval scheiden thuis en in bedrijf blijven we stimuleren.
● In de bouw en bij werkzaamheden gaan we voor hergebruik van materialen en
leggen dit vast in vergunningen.

5. Zelfstandig met goede samenwerking:

Zolang de gemeente op kan blijven komen voor de lokale belangen en deze weet te versterken, ziet GroenLinks meerwaarde in een zelfstandige gemeente. Onze gemeente kan dicht bij de inwoners staan, dat is haar belangrijke kracht. We zien echter dat een aantal opgaven zeer specialistisch en zeer omvangrijk zijn voor een kleine gemeente.
● We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld voor administratieve taken en digitalisering.
● We benutten en investeren in de regionale samenwerking tussen gemeenten in de CleanTech-regio.
● Bestaande samenwerkingen blijven we kritisch volgen op uitvoering, democratische besluitvorming en effectiviteit.
We spannen ons in voor een zo progressief mogelijke samenwerking in de raad en het college. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de andere politieke partijen willen we constructief werken aan de toekomst van onze mooie gemeente.