1. We zien elkaar:

Wij willen een gemeente zijn waar mensen makkelijk contact met elkaar maken; op straat, via de vereniging, tijdens het sporten, overal. Dáár is ruimte voor gesprek en zijn we onderling verbonden. Dan is er minder eenzaamheid, neemt de kans op criminaliteit af en zijn we gelukkiger. Wij willen een gemeente die het contact mogelijk maakt. Dus:
● Niet beknibbelen op subsidies voor het lokale verenigingsleven, lokale evenementen, de bibliotheek, zwembaden, maar juist investeren!
● Sociale samenhang en preventieve zorg zijn de leukste en best betaalbare zorg.

2. Levendigheid:

culturele uitingen, instanties en evenementen vergroten de samenhang en vitaliteit van de lokale samenleving.
● We blijven de bibliotheek en andere instellingen steunen om een volwaardig cultureel programma in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
● We ondersteunen lokale initiatieven die bijdragen aan waardering en behoud van onze mooie omgeving en lokale kracht.
● We waarderen en steunen culturele ondernemers.
3. Iedereen doet mee: Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen. We gaan uit van de talenten van mensen. Zo maken wij ons hard voor inclusieve en toegankelijke werkplekken voor iedereen. We bouwen aan sterke netwerken van algemene en maatschappelijke en gezondheidsvoorzieningen. Waar dat nodig is zetten we
hulp of zorg op maat in.
We vergroten maatschappelijke kansen door bijvoorbeeld sociaal werk te combineren met maatschappelijke uitdagingen zoals het vergroenen van de wijken en door schuldpreventie een belangrijke plek te geven in het jongerenwerk.
We creëren ontmoetingsplaatsen in de wijken door o.a. bankjes te plaatsen. GroenLinks zet zich in voor permanente huisvesting van sociale burgerinitiatieven en voor jongeren.
We creëren opvangplekken, huisvesting en stage/werkplekken voor asielzoekers.
Bij projecten in de zorg en in het kader van veiligheid voorkomen we dat er blijvend ‘ieder voor zich’ wordt gewerkt.

4. We vertrouwen elkaar:

Wij willen dat mensen het vertrouwen krijgen van de overheid. Steeds vaker haken mensen, die juist een steun in de rug van de overheid nodig hebben, helemaal af. Ze durven geen toeslagen of bijzondere bijstand aan te vragen, omdat ze bang zijn dit achteraf weer te moeten terugbetalen. Hiermee staat de overheid zelf mede aan de basis van schuldenproblematiek. Mensen die terugkeren in het arbeidsproces moeten daar de vruchten van plukken, in plaats van netto minder over te houden.
● In houding en communicatie stelt de gemeente (bestuurders en ambtenaren) zich klantgericht op en denkt mee in mogelijkheden: " wat kan wèl".

● We werken aan een heldere organisatiecultuur: betrouwbaar en uitgaand van vertrouwen.
● De gemeentelijke communicatie is proactief en informerend zodat we (burger)participatie bevorderen.

5. Iedereen taal- en digitaal vaardig:

Iedereen moet voldoende kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen. En iedereen moet de kans krijgen om digitaal mee te komen. Daarvoor organiseren de bibliotheken bijvoorbeeld cursussen en inloopspreekuren.
● Een laptop en internet moet voor ieder schoolgaand kind beschikbaar zijn. Desnoods op kosten van de gemeente.
● Integratie door educatie: beheersen van de Nederlandse taal heeft de hoogste prioriteit voor kinderen en hun ouders. Bij de bestrijding van achterstanden is de beheersing van de taal een eerste vereiste.
● Meer ondersteuning en aandacht voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. In de overgang van school naar werk en zelfstandigheid is het noodzakelijk om samen te werken met ouders, hulpverleners, het onderwijs en ondernemers.
6. Een sociale energietransitie voor iedereen: De energietransitie moet sociaal en eerlijk zijn. Ook mensen met een kleine beurs moeten mee kunnen doen en meeprofiteren. Schuldhulpverleners, energiecoaches of buurtwerkers informeren inwoners met welke energiemaatregelen in huis ze geld kunnen besparen. Mensen die voorop lopen met isoleren en energie besparen zijn het voorbeeld, die helpen we om ook hun buren te inspireren stappen te zetten.
● Verhuurders, coöperaties en eigenaren zijn verantwoordelijk voor het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden.
● Regionaal opgewekte energie moet lonend zijn.
● De vaste lasten (huur en energielasten) voor sociale huurders blijven op peil.
7. Plek voor iedereen: Gemeente Brummen biedt aan iedereen een veilige plek om te wonen, te werken, te sporten en naar school te gaan. Iedereen is welkom. Niemand wordt gediscrimineerd. Dit moet vanzelfsprekend zijn en daar zetten we ons voor in.
● Wij zijn een regenbooggemeente en dragen dit actief uit.
● Diversiteit versterkt elke organisatie en is daarom een belangrijk aandachtspunt in elke formatie.