1. Een gezonde groene omgeving:

Wij houden van bomen en de voor deze streek zo karakteristieke flora en fauna. Veel inwoners dragen al bij aan een groenere wereld. Deze mensen zijn al actief bij mooie lokale initiatieven zoals de voedselbossen, bijenlinten of patrijs corridors. Wij willen vanuit de gemeente, in samenwerking met organisaties als het landschapsnetwerk, imkers en vogelaars nog meer inwoners enthousiasmeren met voorlichting en mooie acties.
● Bij werkzaamheden, zoals vervangen van kabels en onderhoud aan bermen, werken aannemers met respect voor groen.
● Bermen maaien we zo laat mogelijk in het jaar.
● Begraafplaatsen worden via natuurlijk beheer omgetoverd tot botanische parken
● De gemeente heeft een eigen ecoloog en betrokken groenmedewerkers.
● Voor 2030 willen we 21.000 bomen bij planten: 1 voor elke inwoner!
● Via scholen mogen kinderen zelf groen beheren en dan kunnen ze zo ervaren hoe
fijn en gezond een groene omgeving is.
● Groenstroken bij speelplaatsen en sportparken ondersteunen de inheemse
biodiversiteit
● We willen schapen laten grazen in het gemeentelijk groen.
● We hangen nog meer nestkastjes op.

2. Meer kleur in het landschap:

Veel verschillende bomen, struiken, bloemen, vogels, insecten en zoogdieren zijn mooi. En heel erg nodig. Elke boom en elke bloem draagt bij aan een schonere lucht en legt CO2 vast. Insecten zijn een cruciaal onderdeel van onze voedselketen. Meer biodiversiteit biedt meer garantie op gezondheid. Meer natuur en meer groen biedt meer gelegenheid de klimaatverandering op te vangen.
● Vervuiling en verstening moeten we tegengaan; Brummen doet mee aan het NK tegelwippen, actie steenbreek (zie steenbreek.nl)
● Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen willen we tegengaan met goede voorlichting. Zowel bij de handel als bij consumenten. De gemeente geeft al het goede voorbeeld.
● We bestrijden geluidsoverlast en vervuiling van het luchtruim boven Brummen: we willen geen vliegverkeer van Lelystad Airport boven onze gemeente.

3. Boeren zijn onmisbaar:

Boeren hebben mede ons prachtige landschap gemaakt. Ze zorgen voor ons voedsel. GroenLinks helpt boeren om een eerlijk inkomen te krijgen voor het produceren van gezond voedsel zonder bestrijdingsmiddelen. En om hun velden zo te onderhouden dat op hun boerderijen ruimte is voor insecten, bloemen en kruiden in hun grasland, en bomen en struiken rond hun velden. De zorg voor schoon water, een schone lucht en biodiversiteit is ons ook wat waard. We zoeken samen met boeren naar oplossingen. We helpen ze om producten lokaal voor een goede prijs te kunnen verkopen. We zorgen dat boeren en consumenten elkaar kennen en dat lokale producten ook lokaal worden gebruikt.
De provincie Gelderland heeft € 88 mln beschikbaar gesteld voor natuurinclusieve landbouw. Hierbij werken we mee met de natuur in plaats van er tegenin. Brummen is een koploper op dit gebied. We zorgen ervoor dat een flink deel van dit geld goed besteed wordt in onze gemeente:
● Het programma om boeren niet alleen te betalen voor voedselproductie, maar ook voor een stabiele waterhuishouding is al gestart. Dat willen we uitbouwen.
● Verder uitbreiden van het programma van de lokale voedselketen.
● Nog meer stimuleren van aanplanten van windhagen.
● We willen meer handen in de grond. Op erven van boerderijen bieden we
mogelijkheden om woonruimte te creëren.
● Brummen sluit zich aan bij het schone lucht akkoord om de luchtkwaliteit permanent
te verbeteren.
● Verbetering van de bodemkwaliteit.

4. Duurzame energie is essentieel om groen te blijven:

Die prettige, groene, leefomgeving van ons is er vanwege ons klimaat. Niet te heet, op tijd een bui, wisselende seizoenen. Ons klimaat staat onder druk door te veel CO2 in de lucht. Om de hoeveelheid CO2 te verminderen moeten we ook in onze gemeente energie opwekken met zonnepanelen en (kleine) windmolens. We accepteren dat ons landschap er daardoor op sommige plekken anders uit komt te zien. Want als we dat niet doen verdwijnt ons mooie landschap helemaal.
● Rond en onder zonnepanelen versterken we de natuur met bijvoorbeeld een paddenpoel of kruidenrijk grasland voor bijvoorbeeld schapen. Multifunctioneel gebruik van zonneweides wordt de norm.
● We eisen van projectontwikkelaars dat omwonenden meedoen in het project, zodat wij allemaal profiteren.
● De gemeente geeft het goede voorbeeld door openbare gemeentelijke gebouwen te isoleren, van zwembad tot brandweerkazerne. Onze parkeerplaatsen overdekken we met zonnepanelen.

5. Veilig verkeer in het groen:

In onze groene gemeente is het prettig wonen, werken en recreëren. Daar passen hard rijdende auto’s en vrachtauto’s niet in.
● Wij vinden 30 km/uur in de bebouwde kom snel genoeg. Door maatregelen als meer hagen en bomen langs de weg (de weg wordt optisch smaller) en verkeersdrempels willen we de vaart eruit halen.
● We handhaven de snelheidsbeperkende maatregelen beter: maximaal 60 km/u in het buitengebied en 30 km/u op overige wegen.
● We weren doorgaand vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer uit de kernen. ● We maken fietsstraten, waar de auto te gast is en schoolgaande kinderen en andere fietsers de ruimte krijgen.
● We willen veilige fietsroutes naar de sportaccommodaties.
● We willen de provinciale weg N348 langs Brummen versmallen van 4-baans tot
2-baans en leggen de dan overblijvende ruimte vol met zonnepanelen. Een
maximale snelheid van 80 km/u maakt het dorp ook stiller.
● De weg langs het Apeldoorns Kanaal moet een 60 km-weg worden.
● We bevorderen goede openbaar vervoersverbindingen en het gebruik er van.
● Met goed openbaar vervoer, meer thuiswerken en deelauto gebruik zijn de huidige
parkeernormen achterhaald. GroenLinks wil daarom goede fietsstallingen en minder
parkeerplaatsen én meer bomen in het straatbeeld.
● We voorkomen (nieuw) sluipverkeer in het buitengebied, maar garanderen de
bereikbaarheid voor aanwonenden en toeristen.
● Er komen voldoende (snel)laadpunten voor elektrische auto’s
● Nieuwe tankstations horen thuis op industrieterreinen en niet in de woonomgeving of gebieden met natuur- of cultuurwaarden.