Een breedgedragen motie van Groen Links, D66, CDA en PvdA is 23 januari jl. aangenomen.

Hieronder de complete motie.

 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 23 januari 2020

Onderwerp: Consumentenvuurwerk

Overwegende dat:

 Het vieren van een jaarwisseling feestelijk zou moeten zijn;

 De huidige wijze van omgaan met vuurwerk tot onacceptabele overlast en gevaarlijke situaties leidt, zoals:

- letselschade, vernielingen, geluids- en stankoverlast voor mens en dier - ernstige luchtverontreiniging - milieuschade - randschade - politie, brandweer en hulpverleners belaagd worden;

 De Onderzoeksraad voor de Veiligheid aanbeveelt om ‘vuurwerk dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op veiligheid te verbieden’ en vanuit de nationale politie en verschillende burgemeesters een oproep gedaan is tot een landelijk verbod op gevaarlijk vuurwerk.

 Uit een enquête van 3 januari 2020 blijkt dat 61% van de Nederlanders voorstander is van een vuurwerkverbod voor particulieren en 81% begrip heeft voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk;

 De burgemeester van Brummen een oproep heeft gedaan aan met name jongeren om mee te denken aan een goed gezamenlijk oudejaars/nieuwjaarsfeest met als uitgangspunt dat het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn.

Constaterende dat:

 Op landelijk niveau de discussie gaande is over een (verdergaand) verbod op consumentenvuurwerk;

 De uitkomst/uitwerking daarvan op dit moment nog niet bekend is en ook nog even op zich kan laten wachten.

Spreekt uit dat:

Een totaal verbod op consumentenvuurwerk de beste optie is

 In Brummen een start gemaakt moet worden met een verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen;

 Er alternatieven moeten komen voor het afsteken van consumentenvuurwerk om het oude jaar uit en het nieuwe jaar in te leiden.

Roept het college op om:

Om uiterlijk in september 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarbij de punten onder het kopje ‘spreekt uit dat’ leidend zijn. En voor het zomerreces de raad te informeren over de voortgang van het proces. Bij de ontwikkeling van dit plan diverse doelgroepen te betrekken zoals: Jongeren,