GroenLinks Eerbeek-Brummen bestaat sinds 2017. We zijn dus een jonge club, maar hebben in vier jaar tijd veel weten te bereiken. In 2018 kwamen we met drie krachtige dames in de gemeenteraad. In 2019 leverden we een kundige wethouder. Daar zijn we trots op. Daar willen we mee doorgaan. Daarom doen we ook dit keer weer mee aan de verkiezingen. 

Benieuwd naar wat we dan allemaal gedaan hebben? We hebben alles eens op een rijtje gezet. Natuurlijk deden we het niet alleen, maar met inwoners, ondernemers en andere politieke partijen. We durven wel te zeggen dat we veel zaken flink aangejaagd hebben. En, al zeggen we het zelf, het is een hele lijst geworden waar we trots op zijn!

In het kort:

• We stimuleerden woningbouw, o.a. 80 woningen in de wijk Elzenbos erbij;

• Brummen heeft na jaren sinds 2020 eindelijk weer een sluitende begroting;

• Geen bezuinigingen op voor ons belangrijke zaken als de bibliotheek of het zwembad;

• We blijven fatsoenlijke zorg geven aan jong en oud;

• We geven veel aandacht aan biodiversiteit, in twee jaar tijd kwam er 22.000m2 aan hagen, singels en vogelbosjes bij;

• Er is beleid gekomen voor het opwekken van groene energie;

• Er zijn forse subsidies binnengehaald om boeren te ondersteunen;

• We zijn kritisch op de inhoud, zeker als het over groen, wonen, veilig verkeer en sociale zaken gaat;

• We brengen nieuw elan in de gemeente: we werken constructief samen met iedereen die daarvoor open staat. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Groen

• We hebben ons als eerste gemeente aangesloten bij ‘Actieplan natuurinclusieve landbouw’;

• We hebben een lokaal uitnodigingskader voor zonneparken en windmolens opgesteld: dit geeft duidelijke spelregels voor het betrekken en financieel laten profiteren van omwonenden, voor verbetering van biodiversiteit en voor landschappelijke inpassing;

• Ons lokale beleid zorgt ervoor dat in 2030 de energiebehoefte van 20% van de huishoudens duurzaam wordt opgewekt

• We geven het goede voorbeeld, we verduurzamengemeentelijke gebouwen. Zo kreeg sporthal de Bhoele een nieuwe geïsoleerde sportvloer, geïsoleerde muren en zonnepanelen op het dak;

• We haalden subsidie binnen zodat bewoners gezamenlijk zonnepanelen konden inkopen. In een half jaar zijn meer dan 380 daken van zonnepanelen voorzien;

• De riooloverstort in wijk de Elzenbos (in het geval van hevige regen kan het rioolwater daar overlopen) is verplaatst naar een veiligere plek buiten de wijk. Een mega-operatie met veel grondverzet. De aanpassing van de bestaande vijver is in goed overleg met bewoners afgerond;

• We hingen nestkastjes op om te stimuleren dat koolmeesjes de eikenprocessierups terugdringen. Op naar natuurlijk evenwicht!

• Met betrokken bewoners stellen we de biomorfologische kaart op: welke flora en fauna zit waar? Zo kunnen we ons groenbeleid en ons onderhoud afstemmen op de behoeften van de natuur;

• Vervoer en gereedschap van de gemeentelijke buitendienst is elektrisch gemaakt: minder herrie en minder CO2 uitstoot;

• Er is een Grondstoffenplan, circulaire afvalinzameling, opgesteld (vorige was al in 2018 verlopen);

• Brummen neemt weer deel aan de landelijke boomplantdag (foto bij Oecumenische school);

• We zorgden dat Brummen deelnam aan de actie ‘Maai mei niet’. Door het gras in gemeentelijke plantsoenen langer te laten groeien, doen we veel goed voor insecten. Zo houden we plagen (eigenprocessierups) beter in toom. De actie sprak ook veel bewoners aan: ook in je eigen tuin heeft later maaien veel succes.  We haalden er het programma ‘Vroege Vogels’ mee: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/het-is-de-maai-mei-niet-maand;

• De verouderde bomenbeleids-, bos- en groenstructuurplannen (2000 en 2003) worden geactualiseerd zodat we ons groen kunnen beschermen en versterken. Dat is hard nodig gezien de klimaatverandering. Dit komt door moties en amendementen van de GroenLinks-fractie. Hieruit blijk dat we ver vooruitkijken en zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. 

• We duiken in dossiers. Als we denken dat er milieutechnische misstanden zijn (bijvoorbeeld stortplaats Doonweg) of als zaken niet goed uitgewerkt zijn (nut en noodzaak logistiek centrum Eerbeek), dan duiken we erin en vragen daar bij gemeente, provincie en waterschap aandacht voor.

Wonen

• Het centrum van Brummen aanpakken door te gaan bouwen. De structuurvisie voor het centrum ligt er al sinds 2011, daar is niets van terecht gekomen. Onze wethouder heeft doorgepakt en de focus gelegd op het bebouwen van de brandlocaties en het Van Limburg Stirumplein. Zowel aan de Markt (herbouw bakkerij Te Winkel) als aan de Ambachtstraat (plan voor 24 studio’s) als aan het Van Limburg Stirumplein (schetsen voor appartementen zijn met bewoners en dorpsraad besproken) worden nu echt stappen gezet. Als die bouwplannen geld opleveren, dan gaan we dat in de openbare ruimte investeren. Denk daarbij aan het Marktplein of parkeerruimte tussen de Jumbo en Dekamarkt;

• De braakliggende gronden in de Elzenbos benutten we voor woningbouw. Het plan om 80 woningen te bouwen gaat in 2022 van start;

• In de wijk Elzenbos kijken we rond het huidige voedselbos ooknaar woningbouw. Nadrukkelijk kijken we naar mogelijkheden voor lokale initiatieven als ‘Kleine Huuskes’, collectieve woonvormen, Tiny-houses en houtbouw in plaats van stenenen beton;

• In het centrum van Eerbeek kan flink gebouwd gaan worden. Het masterplan is in 2021 vastgesteld. Nu woningen bouwen op o.a. het Burgersterrein en het terrein van het voormalige ‘Spoorzicht’;

• De Aldi kan in Brummen verhuizen naar het industrieterrein (pand van Verrij). De entrees van het dorp Brummen worden daardoor verfraaid: aan de zuidkant stijlvolle appartementen en aan de noordkant meer groen waar nu nog het pand van Verrij staat;

• We maakten woningbouw in Laag-Soeren mogelijk en stelden daarbij voor om een grenscorrectie met gemeente Rheden door te voeren. Aanpakken, doorpakken en de logische dingen doen;

• Bewonersinitiatief Hall leeft is in de gelegenheid gesteld om haar plan voor 25 nieuwe en duurzame woningen te realiseren;

• Er worden woningen gebouwd op het terrein van de Oecumenische school (Troelstralaan), De Krullevaar (Sperwerstraat), De Triangel (Beethovenstraat) en C. van Leeuwenschool (Huygenslaan).

Veilig verkeer

• De gehele bebouwde kom van Brummen en Leuvenheim wordt 30 km/uur;

• We stellen onderzoek in naar verkeersveiligheid in het buitengebied en de weg langs het kanaal. Duidelijk is dat ook langs het kanaal 60 km/uur de norm moet worden (en dat is nu nog grotendeels 80 km/uur).

Sociale zaken

• De tekorten in het sociale domein waren enorm. We hebben een plan opgesteld om dat te verbeteren: ‘ Evenwicht in het sociaal domein’. Uiteraard deden we dat met oog voor de menselijke maat; wie zorg nodig heeft die krijgt hulp van de gemeente!

• Er komen meer plekken voor dementerenden, bijvoorbeeld aan de Meidoornlaan in Brummen en op landgoed ‘De Wildbaan’ in Leuvenheim;

• Er komt september 2022 een cultureel festijn voor alle inwoners;

• We organiseerden lezingen:

• ‘De omkering van de IJssel’ met Dr. Kim Cohen 25 oktober 2019;

• ‘Biodivers boeren’ met Rosemarie Slobbe 27 oktober 2020.

• De skatebaan in Park ‘t Goor is opgeknapt in samenspraak met betrokken jongeren.

Samenwerking

• We zien de behoefte aan groen en sociaal beleid, dat delen we natuurlijk op veel vlakken met andere partijen. Concreet zijn we samenwerking met PvdA gestart: samen bereik je meer;

• De invoering van de omgevingswet staat goed in de steigers: gemeente Brummen is klaar om per 1 oktober 2022 te werken volgens de nieuwe wet;

• Met bewoners, Waterschap Vallei en Veluwe, de provincie hebben we de schets voor natuurontwikkeling rond het Leusveld (WaardeVOL Brummen) vastgesteld. Bewoners blijven de komende jaren nadrukkelijk betrokken, en zo zien we het graag!

• Klompenpaden willen we aanleggen. Met veel bewoners, ondernemers en boeren zijn we in gesprek waar de wandelpaden kunnen komen;

• Afspraken met bestuur van dierenpark ‘t Goor gemaakt zodat het park goed en zelfstandig verder kan;

• Financieel en met inzet van personeel bij Werkfit hebben we bijgedragen aan de landschapsbiografie;

• Zoals gezegd zaten er drie GroenLinks power-vrouwen in de gemeenteraad. Dat ze actief waren blijkt wel uit alle moties en amendementen die ze (waar mogelijk met andere partijen) indienden. Hierbij de indrukwekkende lijst in een handig overzicht:
 

Burgersterrein 

Ontwikkeling Burgersterrein /Woningbouw + natuurcompensatie + inwoners vanaf start betrekken 16-12-2021

Groenstructuurplan/biodiversiteitsplan AMENDEMENT

Actualisatie en nieuw groenstructuurp[lanvoor de kernen opstellen (2022) Vervangen verouderde plannen. In samenhang met Bioforfologische kaart biodiv. Plan opstellen 
28-10-2021

Bodembeheer

Onderzoeken of oorsprong (geo-locaties) en graafdatum van verwerkte grond kan worden vastgelegd in het bodeminfo-systeem. Onderzoek; lokaal/regionaal gebruik zoveel mogelijk verplicht. 28-10-2021

Grondstoffenplan

Opt-in systeem: voorwaarden en hoe in te voeren?
Voor zomerreces 2022 bevindingen presenteren

Ja-sticker 14-10-2021

Best. rapp/ cultuur

Voor 2021 de cult.st. Eenmalig subsidiebedrag tbv gemeentebreedcultureel evenement 
28-10-2021

RES 1.0 Dubbel ruimtegebruik

Onder alle grondgebonden ‘zonnevelden’ dubbel ruimtegebruik als uitgangspunt. 16-09-2021

RES 1.0 Zoekgebied Hall

Zoekgebied Hall schrappen uit de RES 1.0 16-09-2021

RES 1.0 Iedereen profiteert mee

Scenarios uitwerken om inwoners met lage inkomsten mee te laten profiteren: bv fonds.

16-09-2021

RES 1.0 Aanjagen bedrijfsleven

Actie werken aan opgave zon op bedrijfsgebouwen en wegnemen van ‘vermeende’ obstakels 

16-09-2021

RES 1.0 vergunningen netcapciteit

Vereenvoudiging van vergunningenstelsel samen met betrokken organisaties. 16-09-2021

Biodiversiteit

Biomorfologische kaart invoeren

o.a. Verbindingszones/ samenwerking landschapsnetwerk/ maaibestekken/waarde natuur

17-06-2021

Voorliggende voorzieningen

Stimuleren burgerparticipatie/ondesrteundbij cultuuromslag/regie voieren/ inzet professionele ondersteuning opbouwwerk

17-06-2021

Inheemse en biologische zaden/planten/struiken/bomen

Inkoop (minimaal gifvrij) 

17-06-2021

Regenboogvlag

Hijsen vlag + aandacht in sociale media

24-06-2021

Raden in verzet

Oproep van ge. Zoetermeer steunen in landelijk protest beperkte rijksmiddelen

15-04-2021

Respect binnen de gemeente

Oprichten werkgroep Respect

19-11-2020

Duurzaamheid als grondhouding

Subsidies aanvragen voor deze opgave voor de hele gemeente. Binnen reguliere opleidingsbudget aandacht dz als grondhouding bij alle medewerkers

29-10-2020

Natuurinclusieve landbouw

Amendement

29-10-2021

Stageplekken

Creeeren stageplekken binnen gemeente

29-10-2021

Wat voor gemeente willen we zijn?

Plan opstellen voor starten permanente dialoog met samenleving

18-06-2020

Integriteitsonderzoek wethouders

Wijzigingsvoorstel Glazen huis

31-10-2019

Park ’t Goor

Sept 2019

Overdracht: gemeentelijke uitgave na 3 jrgeevalueerd en na 5 jr herzien

19-09-2019

Programma begroting

Amendement Bezuinigingen op minimabeleid met 1 jaar uit te stellen en onderzoek naar Noodfonds

31-10-2019

Co financiering Natuur

AMENDEMENT

Incidenteel bedrag van € 30.000 als co-financiering Provincie

31-10-2019

Paraplubestemmingsplan

buitengebiedAMENDEMENT

Toename landschapselementen op agrarische gronden

31-10-2019

Snelheidsaanpassing

Zuthensestraat herstructureren 30 km

05-09-2019

Taakstelling organisatie

Herijking taken, tegen licht houden

05-09-2019

Tarievennota

actualisering

27-06-2019

OZB

AMENDEMENT

27-06-2019

Sport en cultuur

AMENDEMENT

Diverse bezuinigingen ongedaan maken

27-06-2019

Duurzaamheidsinitiatieven

AMENDEMENT

PP nota

27-06-2021

Motie treurnis en motie afkeuring

Beleid betr zonneveld Hall

20-06-2019

RES

AMENDEMENT

Actief betrekken inwoners

18-04-2019

Jongerenwerk

Actieve houding jongerenwerk Eerbeek

28-03-2010

Gladheidsbestrijding

Beleidsplan tegen licht op duurzaamheid

28-03-2019

Motie treurnis

Inzake sleche informatievoorziening ovij

24-01-2019

Sportkompas

Opdracht College binnen analyse hoe Sportkompas in stand kan worden gehouden

22-11-2018

Kinderpardon

22-11-2018

Duurzaamheid 

Duurzaamheid in alle raadsvoorstellenbest.plannen

28-06-2018

Duurzaamheid 

Duurzaamheid ontwikkeling Vinkenweide

Agressie 

Agressie tegen raad- en collegeleden

21-06-2018

Tegen Lelystad AirPort 

Lobbyboodschap

21-06-2019

belangrijke issues 

• Nestkastjes + ander beleid bestrijding eikenprocessierups

• Milieuzaken: Doonweg, Lendeweg (illegale activiteiten)

 LCE: Nut en Noodzaak

• Kollergang / Camping