MOTIE Vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 23 april 2020

Onderwerp: Behoud primaat gemeente m.b.t. publieke ruimte bij uitrol 5G

 

De raad,

 

Constaterende dat

 

 • De regering een wijziging van de Telecomwet in voorbereiding heeft die de uitrol van een 5G telecomnetwerk moet faciliteren
 • Deze wijziging de telecomproviders vrijwel onbeperkte invloed geeft op de plaatsing van antennes en andere apparatuur voor dit netwerk
 • Deze wijziging overheden verplicht om hiervoor gebouwen, lantaarnpalen, verkeersregelinstallaties, bushokjes e.d. ter beschikking te stellen
 • Gemeenten nauwelijks of geen voorwaarden mogen stellen aan de plaatsing van deze apparatuur
 • Gemeenten het gevaar lopen schadeclaims te ontvangen als de zendapparatuur tijdelijk uitvalt door onderhoud aan of vervanging van haar assets
 • De benodigde administratie, het extra overleg en de extra maatregelen bij onderhoud of vervanging van de gemeentelijke assets een verzwaring van de inzet van de gemeente vergen
 • Er inwoners van de gemeente Brummen zijn die zich zorgen maken over de geplande uitrol van 5G en de mogelijke hieraan gerelateerde gezondheidsrisico’s

Overwegende dat

 

 • De regierol in het publieke domein primair bij de gemeente dient te liggen
 • Beheer en onderhoud aan installaties en eigendommen door de gemeente zonder hinder en zonder schadeclaims zouden moeten kunnen plaatsvinden
 • Additionele kosten in principe verhaald zouden moeten kunnen worden op de initiatiefnemers, i.c. de telecombedrijven
 • Als algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ontbreken een ruimtelijke ontwikkeling niet is tegen te houden vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s

Roept het college op

 • Om de afhankelijke positie van de gemeente in relatie tot de uitrol van het 5G-netwerk bij het Kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de orde te stellen en daarbij aan te dringen op behoud van de regierol inzake het publieke domein en de raad hierover voor het zomerreces te informeren;
 • Om zelf alert en (pro)actief op te treden als telecombedrijven zich melden met een plaatsingsplan en daarbij goede voorwaarden af te dwingen ten aanzien van locaties en het beheer en onderhoud van de gemeentelijke assets, in lijn met het gemeentelijke antennebeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam: Hennie Beelen

GroenLinks