Ledenbrief GROENLINKS Eerbeek Brummen dd. februari 2020

Beste leden,

Tijd om jullie weer bij te praten over de laatste maanden. Achtereenvolgens is Pouwel Inberg aan het woord over zijn eerste indrukken van zijn wethouderschap.

Vervolgens enkele berichten uit onze fractie.

Daarna informatie vanuit het bestuur, terwijl we afsluiten met enkele oproepen en mededelingen.

Ik wens u veel leesplezier.

Bert Garssen (voorzitter)

1. Hoe gaat het nu met... onze wethouder?

Voor het eerst in de geschiedenis een GroenLinks wethouder in de gemeente Brummen. Geweldig voor onze nog maar kort geleden opgerichte afdeling. En voor mij een mooie, uitdagende stap. Nu de eerste weken erop zitten wil ik jullie graag vertellen wat er zoal voorbij gekomen is.

De eerste weken stonden in het teken van kennismaken. Binnen het gemeentehuis en daarbuiten met inwoners, verenigingen en bestuurders van andere gemeenten. Belangrijk was om als nieuw college zo snel mogelijk onze draai te vinden. Dat is goed gelukt. De samenwerking met andere wethouders, de burgemeester en ambtenaren is goed en snel op gang gekomen.

Vele dossiers komen op ‘mijn bureau’ te liggen. Zowat een van de eerste besluiten die ik moest nemen was om bijna 300 bomen te kappen. Mijn groene hart bloedde, maar vanwege de droge zomers was de grote sterfte van bomen wel verklaarbaar. Daarbij hebben we wel besloten om dit jaar nieuw beleid te maken. Zodat we rekening gaan houden met de klimaatverandering. Dat we nu bomen gaan planten die toekomst hebben en die bijdragen aan meer biodiversiteit. Samen met Otto Koedijk kijken we welke mensen uit de samenleving we hierbij kunnen betrekken. Er zit zoveel kennis onder onze inwoners! Als gemeente moeten we de deur open zetten en die kennis benutten. Als u ook mee wilt denken, laat het me weten.

Een ander besluit betreft de bestrijding van de eikenprocessierups. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van de lijn die we vanuit GroenLinks nastreven. Namelijk dat we inzetten op natuurlijke bestrijdingsmethoden. En ook hier moeten we werken aan meer biodiversiteit, dan herstelt het natuurlijk evenwicht en krijgen plagen minder kans. We zaaien daarom groenstroken in met bloemenmengsels waar de natuurlijke vijandenvan de eikenprocessierups, zoals de gaasvlieg, graag vertoeven. Zie ook: https://www.destentor.nl/brummen/wormpjes-gaan-in-brummen-op-jacht-naar…. Het zijn kleine stapjes op wereldschaal, maar we zetten ze wel, en dat geeft hoop.

Naast besluiten nemen stond er dus ook veel kennismaken op het programma. Ik ga daarbij ook graag ‘naar buiten’, ten slotte is het daar te doen. Met ambtenaren heb ik projecten en toekomstige ontwikkellocaties bekeken. Ook heb ik een dag meegewerkt met de buitendienst. We doen als gemeente veel zelf, waardoor er veel kennis bij de medewerkers is. Hierbij een foto van de groep die ik geholpen heb bij het opbrengen van compost in groenvakken.

Voorgaande geeft een indruk, er is nog veel meer te vertellen, te veel voor deze nieuwsbrief. Daarover later meer!

Pouwel Inberg

PS: ik vind het leuk wat van jullie te horen. Dus als je ideeën of vragen hebt, laat het weten: p.inberg@brummen.nl

2. Onze fractie

2.1. Babynieuws

Allereerst de heel hartelijke felicitaties naar Rosanne , partner en kinderen vanwege hun gezinsuitbreiding. Op 24 januari jl. is Mels Ronald Gert geboren. Een wolk van een nieuwe wereldburger.

Namens de fractie en bestuur hebben we haar een paar ‘Maanvissen’ aangeboden (gemaakt door Otto Koedijk).

2.2. Ontwikkelingen. De fractie organiseert een tweewekelijkse bijeenkomst op het gemeentehuis, 1e en 3e maandag van de maand. Als u iets met ons wilt delen dan bent u van harte welkom. Een telefoontje of mailtje vooraf is wel handig. De fractie bestaat uit: Gertie Sloetjes, Rosanne van Herksen (wordt tijdelijk vervangen door Otto Koedijk) en Hennie Beelen (fractievoorzitter). Steunfractielid: Erik Muller Na de onrust in de raad in 2019 is er in oktober 2019 een nieuwe coalitie ontstaan, PvdA, GroenLinks, CDA en D66, en ook een nieuwe college gevormd. De wethouders: Eef van Ooijen (PvdA), GroenLinks (Pouwel Inberg), CDA (Ine Burgsteden) en D66 (Ingrid Timmer)

We hebben vanaf onze deelname als GroenLinks in de raad diverse mogelijkheden benut om aandacht te vragen voor biodiversiteit en duurzaamheid. We dragen voortdurend uit om duurzaamheid als basishouding te beschouwen en toe te passen op alle beleidsterreinen. Of het nu gaat over het sociale domein, ruimtelijke ordening, financiën of participatie van inwoners. Raadsvoorstellen die aangeboden worden bekijken we met deze bril en onze vragen die we in de raad stellen komen voort uit deze manier van kijken. Als fractie merken we dat het deelnemen aan een coalitie qua invloed wel verschil maakt, ook al omdat nu in het coalitieakkoord nadrukkelijk een aantal GroenLinks uitgangspunten vastgelegd zijn waar we mee aan de slag gaan. Duurzaamheid als grondhouding en bevorderen biodiversiteit zijn daarin voor ons de belangrijke pijlers en dit is ook benoemd in het coalitieakkoord. Deze pijlers worden in de aankomende Perspectiefnota verwerkt.

2.3. Impressies Otto Koedijk

Vanaf 31 oktober 2019 zit ik in de raad, om een zwangerschapsverlof van Rosanne in te vullen. En ik vind het leuker dan ik verwacht had.

In mijn werkplaats word ik nooit tegengesproken, thuis maar zelden, maar nu moet ik nadenken over hoe ik iets breng, en wanneer het een geschikt moment is, en wat een juiste weg is om iets te

brengen. Dat vraagt iets van mij en dat prikkelt me wel. Er zijn een paar kwesties waar ik me mee bemoeid heb. Al kan ik nu nog geen wapenfeiten melden.

- De grootste uitdagingen liggen op het gebied van klimaatverandering ( de zeespiegel komt omhoog) en het verliezen van biodiversiteit. In 1992 heb ik hierover een gesprek gehad met twee wethouders, die toen welwillend knikten, maar me niet het idee gaven dat ze er iets mee deden. In gesprekken met collega-raadsleden hoef ik hier nu niet zo veel meer over uit te leggen. Met deze mondiale problemen kun je op plaatselijk niet zo heel veel doen. Heel kleine stapjes, misschien.

- Het Hallse pad gaat op een klein stuk verlegd worden. De voorbereidingen waren al voor 2007 aan de orde. Ik zou de verlegging niet meer kunnen tegenhouden. Dat hoeft voor mij ook niet, maar mijn zorg gaat vooral om de bomen. De eiken hebben te lijden van de grote stikstoflast. En de beuken lijden zichtbaar onder droogte. Dus tijdens het werk moeten de bomen zo min mogelijk schade oplopen. Met de wethouder (Pouwel Inberg) en de civiel-technisch ambtenaar ben ik wezen kijken. Ze snapten mijn zorgen en ik probeer het in de gaten te blijven houden.

- Op een geven moment kreeg ik bericht van een bewoner van de Rhienderensestraat dat er opeens veel meer hardrijders waren. Na twee gesprekken aan de keukentafel op de Rhienderensestraat (met koffie, koek en kwispelende hond en likkende hond onder de tafel) en drie gesprekken met de ambtenaar verkeer op het gemeentehuis (ook met koffie) zijn er nog geen maatregelen afgesproken. Ik heb wel wat geleerd over matrixborden, attentieborden, voorkeurroutes voor navigatiesystemen en de kosten van trajectcontroles. De ambtenaar overweegt nog de mogelijkheden van de maatregelen, bespreekt die met collega’s uit de buurgemeentes, en zoekt uit hoe het zit met de procedure om Tomtom en Google andere routes te laten kiezen. Dat kost tijd. Er wordt nog steeds vaak te hard gereden in het buitengebied.

- In Alkmaar is een motie ‘Tijdelijke Natuur’ aangenomen. Soms worden braakterreinen, waar bouwplannen voor zijn, een paar keer per jaar geklepeld om te voorkomen dat er beschermde planten zich vestigen of vogels gaan broeden. Dan blijft de begroeiing laag, en saai. Bij de provincie kun je ontheffing aanvragen voor de natuurbeschermingswet. Dan kun je op zo’n terrein de natuur zijn gang laten gaan, en als er dan eindelijk gebouwd gaat worden mag dat terrein op de schop, zonder vertraging om eventuele beschermde soorten. Dan heeft de flora en fauna nog een kans gekregen. Zo’n motie hebben we met de fractie ook voor de gemeente Brummen voorbereid en ik heb goede hoop dat die door de raad wordt aangenomen.

Otto Koedijk.

3. Bestuur

Omdat Otto Koedijk als vervangend raadslid is gaan functioneren in verband met het zwangerschapsverlof van Rosanne van Herksen (waarvoor Otto enorm wordt bedankt), waren we even niet volledig. Dit was wel een moment om ons eigen functioneren onder de loep te nemen. Dit leidde tot een paar niet onbelangrijke besluiten.

Verjonging van het bestuur is gewenst. Daarom zal bij de volgende ledenvergadering worden voorgesteld dat Noortje Gerritsen de taak van voorzitter op zich zal nemen. Tevens is een opvolger gevonden voor onze secretaris Willem Vijfwinkel (hij blijft wel bestuurslid). Als zijn opvolger wordt voorgesteld Erik Muller. Tenslotte zoeken we nog een nieuwe penningmeester ter vervanging van Mieke van Nieuwstadt. Deze wijzigingen lijken nogal rigoureus. Het ligt echter wel in de lijn vanaf onze start om met de blik op de toekomst het stokje over te dragen aan jongere bestuursleden.

4. Activiteiten

4.1. Na een zeer succesvolle avond over de "Omkering van de IJssel" met veel geinteresseerde bezoekers, heeft de activiteitencommissie een nieuw evenement op het programma staan:

Wolven en slakken op de Veluwe

Wie: Janneke Zuyderwyk, archeloog in Apeldoorn

Wat: verhaal over middeleeuwse productie van ijzer op de Veluwe

Waar: in de Ludgerus Kerk in Hall

Wanneer: vrijdag 24 april om 20.00 uur

Toegang is gratis

Op de Veluwe is in de vroege middeleeuwen op grote schaal ijzer gemaakt. Dit ijzer uit onder meer Eerbeek en Hall vond zijn weg tot aan de Oostzee en Middellandse Zee. In een paar eeuwen werd zeker 55 miljoen kilo ijzer gewonnen uit nog veel grotere hoeveelheden klapperstenen, die op de stuwwal te vinden waren. Uit de overblijfselen hiervan in de bodem proberen archeologen te achterhalen hoe deze bovenregionale productie in zijn werk is gegaan.

Janneke Zuyderwyk is archeoloog bij de gemeente Apeldoorn en heeft veel ervaring met het nabootsen van ijzerwinning op vroegmiddeleeuwse wijze. Zij zal in haar lezing ingaan op het onderzoek naar de grootschalige ijzerproductie op de Veluwe. Wat we al wel en nog niet weten en de laatste ontdekkingen op dit gebied. En u komt te weten wat wolven en slakken hier mee te maken hebben.

De lezing begint om 20.00 uur. De kerk gaat open om 19.30 uur.

Deze avond biedt een mooie gelegenheid ommensen met interesse in onze omgeving en de boeiende geschiedenis van onze streek te ontmoeten.

Wie wil helpen met publiciteit, met taarten bakken en koffie schenken?

Graag melden bij Otto Koedijk ottokoedijk@hetnet.nl of 06 - 42891515

4.2. Linkse samenwerking op lokaal niveau.

We gaan verkennen met uitvoeren om scherp te krijgen welke mogelijkheden er zijn voor linkse samenwerking in onze gemeente. Dit doen we met oriënterende gesprekken tussen GroenLinks en PvdA. Vanuit GroenLinks zal Noortje Gerritsen en oppakken met nog iemand. Een en ander leidt tot rapportage aan het bestuur en vervolgens aan de Ledenvergadering te zijner tijd.

Ledenbrief februari 2020.