Helaas is onze motie,voor het herstel van de biodiversiteit in onze gemeente, niet door de raad aangenomen.

 

Alleen DB steunde onze motie en hoewel de andere partijen "het nut en de noodzaak van de motie inzagen", hadden ze blijkbaar toch andere prioriteiten en kwamen met een flinterdun argument dat het "nu niet het goede moment" zou zijn. Natuurlijk gaan wij gewoon door en we zijn we zeer benieuwd wanneer CDA, VVD, PvdA en D66 het wel een goed moment vinden om onze kostbare mooie natuur te herstellen en beschermen.

Op de volgende pagina ons betoog én de motie.....

 

 

HERSTEL BIODIVERSITEIT

“We zijn de weg kwijt geraakt

Zonder uitputtend te zijn neem ik u mee in een beschouwing

over deze motie.

In 2010 toonde hoogleraar, toxicoloog Henk Tennekes, het

verband aan tussen de massale bijensterfte en het gebruik van

bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïden als werkzame

bestanddelen. Het werd ‘de klokkenluider’ destijds niet in dank

afgenomen. Inmiddels wordt hij geprezen.

In Amerika zijn inmiddels al meer dan 11.000 kankerpatiënten

die de fabrikant van glyfosaat (Bayer/Monsato) een proces

aandoen. De eersten hebben, OOK in hoger beroep, deze

rechtszaken gewonnen.

We zijn met elkaar de weg kwijtgeraakt. Ik illustreer dit met

een aantal voorbeelden

• Als wilde dieren te dichtbij komen, dan schieten we ze

af.

• Als hardrijders te vaak tegen bomen rijden, dan zagen

we de bomen om.

• Als landbouwen zoals het bedoeld is te duur wordt, dan

spuiten we velden oranje met glyfosaat.

De bodem verandert in een woestijnlandschap waar

wormen en weidevogels niet meer kunnen leven.

• Insecten sterven massaal

• Minder biodiversiteit betekent meer kans op plagen

(essentaksterfte/eikenprocessierupsen)

• Koolmezen pimpelmezen sterven door het gebruik van

bestrijdingsmiddelen op bv buxushagen

• De natuurlijke vijanden in de eco-systemen verdwijnen

Als een paal boven water staat dat de natuur niet alleen mooi is

om te zien en te ervaren. De natuur heeft veel andere, nuttige,

levensvoorwaardelijke functies. We staan er niet altijd bij stil,

maar de lucht die we inademen, het water dat we drinken en

het voedsel dat we eten zijn producten die worden geleverd

door de natuur. Zonder deze eerste levensbehoeften zouden

we niet overleven.

De balans is volstrekt zoek!

We ‘weten’ dit al geruime tijd, echter de houding van velen is

‘het zal zo’n vaart niet lopen. We zitten ahw ‘gevangen’ in een

economisch gedreven systeem waar de natuur als

fundamenteel levensvoorwaardelijk systeem niet in

economische waarde en niet in een intrinsieke waarde wordt

vertaald. (voedsel/gezondheid/toerisme)

Voorbeeld: De waarde van Biodiversiteit en Eerbeek

Kiezen voor investeren in Eerbeek, betekent voor GroenLinks

investeren in een toekomt als papierdorp en innovatiedorp.

Maar OOK investeren in de reden waarom Eerbeek papierdorp

werd.

Nl. Eerbeek werd het papierdorp vanwege het kristalheldere

water in de beken vanaf de Veluwe.

Vanwege deze natuur waarde kwam de economische

voorspoed naar dit dorp. Laten we dit vooral goed tot ons door

laten dringen. De Eerbeekse beek krijgt terecht een impuls die

nodig is om de beek te ‘herstellen’. Immers de beek staat als

‘symbool’ voor natuur en economie (Papierdorp)

Want natuur = welvaart.

Welvaart zonder natuur is onmogelijk.

In onze gemeenten liggen bovendien een aantal expliciete

opgaven en kansen als het om ontwikkelen van biodiversiteit

gaat.

Nu wordt hier al wel aan gewerkt echter te fragmentarisch, het

ontbreekt aan een integraal plan van aanpak.

Ik noem de kansen die voorhanden liggen en die in een

overzichtsplan geïntegreerd kunnen worden.

• Het korte keten-verhaal

• De Groene Opgaven (geoormerkt geld voor

landschapselementen en een 1e traject hiervan

samenwerking met Waardevol Brummen )

• Stimuleren van Natuurinclusieve landbouw (een speerpunt

van de Provincie die Brummen als kansrijk en

prioriteitsgebied hiervoor ziet)

Een grote KANS omdat hierin de samenhang tussen

landbouw en ruimtelijke ontwikkeling samen komt.

Zoals in de motie benoemd heeft een intergouvernementele

organisatie, ondersteund door de VN, een recent onderzoek

gepresenteerd met vergaande conclusies over de gezondheid

van ons ecosysteem. Interventies op ELK nivo van de

samenleving zijn noodzakelijk om het tij te keren.

De klok staat op vijf voor twaalf!

Met deze motie dragen we in feit het college op om per direct

een Brummens onderdeel te maken van het Deltaplan

biodiversiteits-herstel.

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Voor hen die zich afvragen hoe financieren we dit?

• Een aanvraag landschapscontract 2019-2023 bij de

Provincie ligt binnenkort ‘op tafel’,

• ‘de Groene Opgave’ (=geoormerkt geld)

• Subsidie van de Provincie voor stimulering

Natuurinclusieve landbouw.

Wij roepen u, vanuit een hartenkreet, op om deze motie te steunen.